A saját számlás igazolványra vonatkozó feltételekről kapunk mostanában egyre több helyről kérdést. Megpróbáltunk utána járni. A hungarokamion.hu oldal szerkesztőjétől érkezett az alábbi segítség, amit köszönünk neki. Amint több információhoz jutunk a témában, természetesen feltöltjük az oldalra.

Az NKH oldaláról:

http://www.nkh.hu/Gepjarmu/tevekenysegek/jarmuvekhaszn/egyebokmanyok/bereletjarmu/Lapok/default.aspx

Bérelt járművek, saját számlás szállítás

Egyebek mellett, a nem saját tulajdonú járművek használatára vonatkozó előírásokat is, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet tartalmazza.
 
 Teherjármű bérbeadására vonatkozó feltételek
 
§  Bérelt teherjárművel díj ellenében közúti árutovábbítás, vagy bérelt járművel saját számlás áruszállítás gyakorlásához, írásban megkötött bérleti szerződés is szükséges.
§  A bérelt teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és a bérelt teherjárművel végzett saját számlás áruszállítást kizárólag a teherjárművet bérlő gazdálkodó szervezet folytathat.
§  A bérelt teherjárművet csak a gazdálkodó szervezet természetes személy tagja, vagy a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezetheti.
§  A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által bérelt teherjárműnek magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel kell rendelkeznie.
§  Bérelt teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítás és bérelt teherjárművel saját számlás áruszállítás közben a járművezetőnek a közúti forgalomban magánál kell tartania
o  a teherjármű bérletére vonatkozó szerződést, vagy a szerződés hitelesített kivonatát, amely tartalmazza a bérbeadó és a bérlő nevét, a szerződéskötés napját és időtartamát, valamint a teherjármű azonosítási adatait, továbbá
o  a teherjárművet vezetőnek
–  a bérlő gazdálkodó szervezetnél tagsági vagy részvényesi jogviszonyát igazoló iratot, vagy
–  a járművezető foglalkoztatására vonatkozó szerződést, vagy ezek hitelesített kivonatát vagy három hónapnál nem régebbi fizetési jegyzéket.
§  Az előző pontban meghatározott iratok a tagállamban nyilvántartásba vett gépjármű esetében helyettesíthetőek a járművet nyilvántartó állam illetékes hatósága által kiadott – azok adatait teljesítő tartalmú – irattal is.
§  Fenti követelmények érvényesek abban az esetben is, ha a teherjármű használatba adása ingyenesen történik.
§  A teherjármű bérbe vagy használatba adására – díj ellenében végzett közúti árutovábbítás vagy saját számlás áruszállítás céljára kizárólagos használatra – vonatkozó szerződésnek, tartalmaznia kell a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat is.
§  a teherjármű jogszerű használatára szóló szerződést, meghatározott időtartamra kell megkötni. (bérleti szerződés, lízingszerződés vagy a teherjármű használatát térítés ellenében lehetővé tevő egyéb szerződés).
Autóbuszokra vonatkozó feltételek
 
Bérelt autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás esetében
·         Amennyiben a szállításhoz használt autóbusz nincs a szállítást végző tulajdonában, abban az esetben, meghatározott időtartamra szóló, lízing vagy bérleti, szerződéssel kell rendelkezni.
·         Az autóbuszt a szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezetheti.
Saját számlás közúti áruszállítás
 
Saját számlás közúti áruszállítás,  árunak vagy más dolognak teherjárművel végzett szállítása, ha a
·         a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel végzik a szállítást;
·         a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi.

A sajátszámlás tevékenység gyakorlására, a sajátszámlás igazolványra vonatkozó feltételek

·         Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető.
·         2012. december 04-től, a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető (Célszerű a közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelmet, 2012. októberben illetve november első felében a megyei/fővárosi közlekedési felügyelőségnél benyújtani.).
·         A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) – járművenként két példányban, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.
·         Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha a jármű üzemeltetője nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenysége mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás, illetve az autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek.
·         Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművet, rendszám szerint, valamint a jármű üzemeltetésének jogcímét és telephelyét (tárolási helyét).
·         Az igazolványt a közlekedési hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre adja ki, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, kettő példányban. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető székhelyén kell őrizni, a másik példányt – a szállítási tevékenység közben – a járművön kell tartani.
·         Ha a járművet személyesen nem a tulajdonos vagy az üzemeltető vezeti, az igazolvány csak olyan dokumentummal együtt hatályos, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a járművet vezető személy az üzemeltető tagja, vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
·         Az üzemeltető az igazolványt a jármű forgalomból történő kivonása, üzemeltetői jogának megváltozása, vagy a saját számlás szállítási tevékenység megszűnése esetén, továbbá – megújítás céljából – az igazolvány időbeli hatályának lejártával köteles a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

Saját számlás szállítók

http://www.nkh.hu/Gepjarmu/tevekenysegek/kozutitelephelyiell/sajatszamlasszall/Lapok/default.aspx

 

Saját számlás szállítók ellenőrzése
Saját számlás áruszállítás a járművel közúton végzett áruszállítás, amennyiben

– a szállított áru a szállítást végző vállalkozás tulajdonában áll, vagy azt a vállalkozás megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, illetőleg az a vállalkozás által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog,

– a szállítás célja az áruknak a szállítást végző vállalkozáshoz való beszállítása, vagy a vállalkozásból való elszállítása a vállalkozáson belül, vagy – saját szükségletei érdekében – azon kívül,

– a jármű a vállalkozás tulajdonában van, azt a vállalkozás részletre vette, vagy – a jelen rendelet előírásaira is figyelemmel – bérelte,

– a járművet az egyéni vállalkozó, a vállalkozás tagja, vagy a vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti, és

– a szállítási tevékenység a vállalkozásnál a főtevékenységhez képest kiegészítő jellegű tevékenység.

– a fentieken túl saját számlás áruszállítás, amelyet a vállalkozás a saját, illetőleg a tagja, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére térítés ellenében vagy térítésmentesen végez.

Ellenőrzés során vizsgálati szempontok az alábbiak:

– Menetlevél megfelelő kitöltöttsége.

– A gépjárművezető foglalkoztatási minőségét igazoló okmány.

– Nemzetközi viszonylatban közlekedők esetében javasolt a CMR, azonban az okmánynak tükröznie kell a saját számlás jelleget.

– Az áruval kapcsolatos kereskedelmi számla.

 

Fuvarozási engedély kérelem minta:

http://www.nkh.hu/Gepjarmu/tevekenysegek/jarmuvekhaszn/engbejelent/egyebeng/Documents/%C3%81rufuvaroz%C3%B3i%20k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%20enged%C3%A9ly%20k%C3%A9relem%202012%20%2012%20%2004-t%C5%91l%20-%205.0.pdf